Tietosuojailmoitus

Kiitos, kun vierailet sivustollamme. Yksityisyytesi on meille tärkeää, joten olemme sitoutuneet varmistamaan, että tietosuojakäytäntömme ovat sovellettavien eurooppalaisten ja kansallisten tietosuojasäädösten mukaisia.

Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme kuinka Ferring voi kerätä, säilyttää ja käsitellä henkilötietojasi ja miten varmistamme että henkilötietosi suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tämä tietosuojailmoitus koskee vain tätä verkkosivustoa. Jos käyt toisella Ferringiin liittyvällä tai Ferringin suosittelemalla sivustolla, tutustu kyseisen sivun tietosuojailmoitukseen.

 1. Mikä on henkilötietoa
 2. Kuka tulkitaan rekisteröidyksi
 3. Kuinka Ferring voi käyttää henkilötietojasi
 4. Evästeet
 5. Henkilötietojen säilyttäminen
 6. Sinun oikeutesi
 7. Kuinka Ferring voi jakaa tai siirtää henkilötietojasi
 8. Linkit muihin sivustoihin
 9. Tietoturva
 10. Lapset
 11. Muutokset
 12. Kuinka voit ottaa meihin yhteyttä

Mikä on henkilötietoa

Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavaan henkilöön. Tieto saattaa sisältää nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen tai minkä tahansa muun tiedon, josta sinut voidaan henkilönä tunnistaa. 

Kuka tulkitaan rekisteröidyksi

Rekisteröity on kuka tahansa tunnistettu tai tunnistettavissa oleva yksilö, jonka henkilötietoa käsitellään. Jos et ole vielä sivustomme rekisteröitynyt käyttäjä, saatat tätä sivustoa selatessasi kohdata tilanteita, joissa vapaaehtoisesti annat meille henkilötietojasi, ja tulet rekisteröidyksi. Ferring kerää henkilötietojasi tämän sivuston kautta ainoastaan silloin, kun annat tietosi vapaaehtoisesti.

Kuinka Ferring voi käyttää henkilötietojasi

Ferring Lääkkeet Oy ("Ferring") tietojen hallinnoijana, käsittelee henkilötietojasi vain, kun käsittelyyn on juridinen peruste ja kun käsittely on välttämätöntä sitä tarkoitusta varten, johon tiedot kerättiin. Henkilötietojesi käsittelyn juridinen peruste määräytyy seuraavassa kuvatulla tavalla sen mukaisesti, minkä vuoksi tiedot kerättiin:

 • Henkilötietoja voidaan käsitellä tarpeen mukaan yrityksemme oikeutetun edun takia, jotta voimme:
  • vastata kysymykseesi, joka koskee jotakin seuraavista aiheista: media, yhteistyö, liiketoimintasuhteiden kehittäminen, tai muuhun yleiseen tiedusteluun;
  • käsitellä ja vastata tietosuojaa ja tietosuojaoikeuksiasi koskeviin kysymyksiin;
  • käsitellä ja arvioida ilmoitettuja tapauksia, joissa on ehkä toimittu väärin tai Ferring Philosophy -periaatteiden tai muiden sovellettavien toimintaperiaatteiden vastaisesti;
  • käsitellä hakemuksia avoimiin työpaikkoihin tai vastaanottaa oma-aloitteisesti lähetettyjä työhakemuksia;
  • vastata tuotteitamme koskeviin kysymyksiin sekä käsitellä mahdollisia tuotteitamme koskevia tuotevalituksia
  • käsitellä yhteistyöpyyntöjä ja vastata niihin;
  • toteuttaa mitä tahansa muita oikeutettuja liiketoimintarkoituksia, kuten tietojen analysointia, auditointia, palveluiden kehitystoimia ja liiketoiminnan laajentamista.

Ferring kokee henkilötiedon käsittelyn yllämainittuihin tarkoituksiin tarpeelliseksi laillisista syistä, varmistaakseen tiedustelujen, pyyntöjen, hakemusten ja raporttien ajantasaisen käsittelyn käyttäjien odotusten, toimintatapojen ja sovellettavien lakien mukaisesti, sinun oikeutesi jatkuvasti huomioiden. Lisätietoa saat Ferringin oikeutetun edun tasapainotestistä.

 • Henkilötietoja voidaan käsitellä tarpeen mukaan, jotta pystymme noudattamaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä,kuten:
  • Suomen ja muiden maiden lainsäädännön noudattaminen,
  • juridisen prosessin noudattaminen tai tiettyjen henkilötietojen luovuttaminen tuomioistuimen määräyksestä.
 • Henkilötietoja voidaan kerätä ja käsitellä tarpeen mukaan keskeisten etujen turvaamiseksi ja lääketeollisuuden alan sovellettavien turvamääräysten noudattamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi:
  • Haittavaikutuksia koskevien raporttien, haittavaikutusten, haittatapahtumien ja muiden Ferringin lääkkeisiin tai tuotteisiin liittyvien turvallisuustietojen käsittely. Lisätietoja tämän erityisryhmän tietojen käsittelystä tähän tarkoitukseen saat lääketurvatoiminnan tietosuojaselosteesta.
  • Terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja voidaan kerätä ja käsitellä kaupallisten ja koulutuksellisten aktiviteettiemme yhteydessä. Lisätietoja saat asiakassuhteiden hallintaa koskevasta tietosuojailmoituksesta.

Henkilötietojasi käytetään vain niihin tarkoituksiin, joihin niitä on kerätty, eikä niitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen ilmoittamatta sinulle etukäteen tai pyytämättä asianmukaista suostumustasi.

Evästeet

Kun käyt tällä sivustolla, tietoja sivuston käytöstä saatetaan kerätä Google Analytics - seurantapalvelun avulla. Palvelu käyttää evästeitä kerätäkseen yhdistettyjä tietoja verkkosivuston käytöstä ja toiminnasta, kuten sivuston käyttäjien määrästä ja käyttötiheydestä. Näitä tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (palveluntarjoaja) verkkopalveluiden kehittämistä varten. Evästeiden kautta ei kerätä tai käytetä mitään henkilötietoja. Tämäntyyppisen tekniikan käytössä noudatetaan sovellettavia tietosuoja-asetuksia ja voimassaolevia sähköisen viestinnän määräyksiä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Ferring varmistaa asianmukaisin toimin, että henkilötietojasi säilytetään vain tässä tietosuojailmoituksessa mainittuihin tarkoituksiin tarvittavan ajan. Ferring säilyttää henkilötietojasi pidempään vain, jos lainsäädäntö tai lääketeollisuutta koskevat sovellettavat määräykset niin edellyttävät tai sallivat.

Sinun oikeutesi

Jos ja kun keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia. Ferring panee nämä oikeudet täytäntöön sovellettavien eurooppalaisten ja kansallisten tietosuojalakien mukaisesti.

 • Oikeus tietojen tarkistamiseen ja korjaamiseen: Sinulla on oikeus pyytää jäljennös tiedoista, joita meillä sinusta on, sekä pyytää korjaamaan rekisterissämme olevat mahdolliset virheelliset henkilötietosi.
 • Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojasi poistettaviksi sekä pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista. Nämä oikeudet ovat rajallisia ja pätevät vain tietyissä tilanteissa ja silloin kun kyseessä ei ole poikkeustapaus.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Sinulla on oikeus pyytää jäljennös tiedoista joita meillä on sinusta, sekä oikeus pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus edellyttää tiettyjä olosuhteita eikä ehkä ole voimassa esimerkiksi tilanteissa, joissa yleinen etu ei sitä salli tai joissa se ei ole teknisesti toteutettavissa.
 • Oikeus käsittelyn vastustamiseen: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Vaikka tietoja käsiteltäisiin yleisen edun takia tai tieteellisiin tai tilastollisiin tarkoituksiin, voit silti vastustaa käsittelyä. Meidän vastuullamme on osoittaa tietojen käsittelyn oikeutus.
 • Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojavaltuutettuun tai tehdä tälle valitus.

Jos haluat tehdä rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön, ota yhteyttä rekisteröidyn yhteydenottolomakkeella.

Kuinka Ferring voi jakaa tai siirtää henkilötietojasi

Henkilötietosi voidaan siirtää muihin sijainteihin, joissa Ferringillä on toimintaa (mukaan lukien Ferringin konserniyritykset, alihankkijat, yhteistyökumppanit ja asiamiehet), jos siirrolle on oikeutettu peruste, kuten kelvollinen liiketoiminnallinen syy. Tällaisia sijainteja voi olla Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolisissa maissa. Tällainen mahdollinen tietojen siirto suojataan sisäisillä ja kansainvälisillä tiedonsiirtosopimuksilla, jotta henkilötietosi olisi turvattu sovellettavien eurooppalaisten ja kansallisten tietosuojalakien mukaisesti.

Ferring voi tietyissä tilanteissa jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten palveluntuottajille, sopimuskumppaneille tai agenteille, jos se on välttämätöntä ilmoitettujen tarkoitusten saavuttamiseksi tai jos tällaiset kolmannet osapuolet avustavat Ferringiä tietojen käsittelyssä. Ferring luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle vain seuraavissa tilanteissa:

 • olet antanut tietojen luovuttamiseen luvan
 • tarvittaessa, jos olet rekisteröitynä esittänyt tällaisen pyynnön
 • kun tietojen luovuttamiseen on juridinen peruste, ja sinulle on ilmoitettu luovuttamisesta asianmukaisesti
 • kun meidät on velvoitettu luovuttamaan tiedot sovellettavan lain noudattamiseksi tai tuomioistuimen määräyksestä
 • kun Ferring päättää myydä, yhdistää tai muutoin uudelleenjärjestää liiketoimintansa tai ostaa muuta liiketoimintaa.

Ferring ei koskaan myy tietojasi kolmannelle osapuolelle.

Linkit muihin sivustoihin

Tässä verkkosivustossa voi olla linkkejä yritykseemme liittyviin tai ulkoisiin verkkosivustoihin. Ferring ei ole vastuussa minkään muiden sivustojen sisällöstä, laadusta, tietojenkäsittelytoimista tai tietosuojakäytännöistä. Jos käytät muita sivustoja, tutustuthan kyseisen sivuston tietosuojalausuntoon ja tietosuoja-asetuksiin.

Tietoturva

Ferringillä on käytössään useita asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvakeinoja, joilla henkilötietosi suojataan luvattomalta tarkastelulta, käytöltä ja luovuttamiselta sekä tahattomalta tuhoamiselta ja katoamiselta. Ferring on esimerkiksi sitoutunut asianmukaisesti salaamaan, anonymisoimaan tai pseudonymisoimaan henkilötiedot, ja henkilötiedot tallennetaan suojatusti niitä varten luotuun järjestelmään. Sisäiset käytäntömme ja prosessimme on suunniteltu priorisoimaan henkilötietojen suojaus ja edistämään sitä.

Vaikka tietosuojakäytäntöjämme arvioidaan ja päivitetään jatkuvasti, Internetin kautta tietokoneesta tai muusta laitteesta siirrettävien tietojen turvallisuutta ei voida taata, joten suosittelemme, että pyrit suojautumaan verkossa ja estämään salasanojesi ja mobiililaitteidesi luvattoman käytön sekä asentamaan asianmukaiset palomuuri-, virustorjunta- ja vakoiluohjelmasuojasovellukset tietokoneeseesi.

Tietosuoja voi vaarantua esim. seuraavissa tilanteissa:

 • varastettu/ kadonnut tietokone
 • ulkopuolinen hakkeri
 • erehdyksessä lähetetty, henkilötietoa sisältävä sähköposti
 • siirrossa kadonnut tieto
 • valvomatta jätetyt dokumentit

Jos epäilet tietosuojasi vaarantuneen, ilmoita asiasta meille välittömästi käyttäen rekisteröidyn yhteydenottolomaketta.

Lapset

Ferring on sitoutunut varjelemaan lasten yksityisyyttä. Jos henkilötiedot liittyvät rekisteröityyn joka on alle 13-vuotias, tietojen käsittelyyn vaaditaan lupa alaikäisen lailliselta edustajalta. Ferring pyrkii kaikin mahdollisin ja kohtuullisin keinoin varmistamaan, että tällaisissa tilanteissa on saatu tarvittava lupa.

Muutokset

Mahdolliset muutokset tähän tietosuojailmoitukseen ilmoitetaan tällä verkkosivulla. Vieraillessasi sivustollamme uudelleen, suosittelemme tarkistamaan tietosuojailmoituksemme muutosten varalta, sillä olemme jatkuvasti sitoutuneet kunnioittamaan tietosuojaoikeuksia ja tarjoamaan parhaan mahdollisen tietosuojan käyttäjille.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tätä tietosuojailmoitusta koskien, voit ottaa yhteyttä postitse:

Ferring Lääkkeet Oy/ Tietosuoja/ Toimitusjohtaja
PL 23
02241 Espoo

tai sähköpostilla: info@ferring.fi 

Mikäli sinulla on tarve

 • raportoida tietosuojasi vaarantumisesta tai henkilötietorikkomuksesta
 • jättää pyynnön selvittää rekisteröidyn oikeutesi
 • ottaa yhteyttä globaaliin tietosuojavastaavaan

ystävällisesti käytäthän rekisteröidyn yhteydenottolomaketta.

Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä meihin myös postitse:

(Att. Data Protection Officer) 
Ferring International Center S.A.
Chemin De la Vergognausaz 50
1162 St Prex
Switzerland

tai GDPR EU-edustajaamme:

(Att. Data Protection Officer)
Ferring International PharmaScience Center (IPC)
Kay Fiskers Plads 11
2300 Copenhagen S 
Denmark

Tämä tietosuojailmoitus v. 3.0 on viimeksi päivitetty 1.4.2021

Ferring Finland

Ferring Lääkkeet Oy
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo

TEL +358 20 7401 440

info@ferring.fi

Materiaalitilaukset 

Ota yhteyttä

FE898/O/v.2./5-2021